Aké sú povinnosti organizácie s vypracovaním plánu ochrany zamestnancov

Pracovník Civilnej ochrany vypracúva plán ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti v prípade mimoriadnej udalosti v organizácii. Tento plán schvaľuje štatutár organizácie. Dokumentácia o jeho vypracovaní sa uchováva päť rokov. Z tohto dôvodu je vhodnejšie plán zapracovať do organizácie ako smernicu a zabezpečiť, aby v ňom boli uvedené konkrétne zodpovednosti za plnenie úloh, prijaté opatrenia a metodika činností.

Zamestnanci organizácie, na ktorých sa vzťahujú povinnosti uvedené v tejto smernici, sú nimi viazaní až do odvolania. Smernica je súčasťou vnútorného kontrolného systému organizácie. Pracovník civilnej ochrany je zodpovedný za zabezpečenie kontroly, aktuálneho obsahu a aktualizácie smernice v závislosti od zmien kompetencií a zodpovednosti.

Smernica obsahuje všeobecné ustanovenia, pojmy a skratky, postup pri analýze územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí s únikom nebezpečných látok s uvedením následkov pre postihnuté územie; zámer štatutárneho zástupcu právnickej osoby a fyzickej osoby pri realizácii opatrení na zabezpečenie ochrany zamestnancov; prostriedky krízového riadenia – plán praktického uplatňovania vypracovaného plánu a určenie konkrétnej zodpovednosti za plnenie prijatých úloh a opatrení; úlohy pri realizácii opatrení na zabezpečenie ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti; mimoriadna udalosť spojená s únikom chemických alebo biologických nebezpečných látok.

nebezpecenstvo

Smernica má aj grafickú, aj tabuľkovú časť. Tabuľková časť obsahuje žiadosť o zaradenie účastníckej telefónnej stanice do zoznamu prioritného spojenia. Súčasťou je aj súvisiaca dokumentácia a prílohy (tlačivá – plán ukrytia a evakuácie, analýza územia územného obvodu, štatút evakuačnej komisie). Na záver sú v smernici uvedené záverečné ustanovenia.

Štatutárny orgán právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa musí zabezpečiť ochranu zamestnancov. Organizácia spolupráce pri vykonávaní opatrení na zabezpečenie ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti sa vykonáva na základe aktuálnej situácie a jej predpokladaného vývoja. 

Pri riadení činností sa vydávajú ústne (následne sa vyhotovia písomne) alebo písomné príkazy na ich vykonanie a kontroluje sa ich plnenie. Činnosti sa riadia z riadiaceho miesta alebo zo záložného miesta riadenia.

Opatrenia na zabezpečenie činnosti v prípade mimoriadnej udalosti 

 • zabezpečenie evakuácie zamestnancov,

 • zásobovanie vodou a základnými potravinami pre ľudskú spotrebu,

 • dodávku elektrickej energie na osvetlenie a činnosť pracovísk a pohon agregátov,

 • zabezpečenie predlekárskej prvej pomoci a následne zabezpečenie odvozu postihnutých osôb do zdravotníckych zariadení,

 • elimináciu následkov mimoriadnej udalosti.

Pri plnení svojich úloh sa určení zamestnanci riadia pokynmi krízového štábu spoločnosti. Zamestnanci sú zodpovední za dodržiavanie pokynov krízového štábu a vykonávanie záchranných prác v oblasti MU v súlade s bezpečnostnými predpismi. 

pravne dokumenty

Pracovníci civilnej ochrany pri vzniku a likvidácii mimoriadnej udalosti úzko spolupracujú s/so

 • Okresným úradom,

 • Oddelením krízového riadenia,

 • Referátom krízového riadenia,

 • Záchrannými zložkami integrovaného zdravotného systému (ďalej len „IZS“), Políciou SR,

 • Dopravnou spoločnosťou SAD a.s.

Krízový štáb organizácie

 • pripravuje podklady a vypracúva návrh príkazu na vykonanie záchranných prác,

 • riadi činnosť odborných jednotiek spoločnosti, vyhodnocuje plnenie uložených úloh, uskutočňuje kontrolnú činnosť,

 • zabezpečuje spojenie, materiálne zabezpečenie medzi odbornými jednotkami,

 • zabezpečuje striedanie, odpočinok a zásobovanie vodou a základnými potravinami,

 • a doplňovanie ochranných prostriedkov,

 • organizuje súčinnosť odborných jednotiek spoločnosti s ostatnými inštitúciami podieľajúcimi sa na systéme civilnej ochrany a so záchrannými zložkami IZS,

 • sleduje, zhromažďuje a vyhodnocuje správy o vývoji situácie.

krizovy stab


Zdroj obrázkov: elements.envato.com

You Might Also Like